Orgány CHEIRON T

Obecně je činnost orgánů společnosti definována zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, dále se řídí vnitřními předpisy společnosti.

Správní rada společnosti

Společnost vede správní rada (SR), která jmenuje a odvolává ředitele a určuje rozsah jeho pravomocí, stanovuje jeho pracovní náplň a mzdové ohodnocení. Správní rada schvaluje rozpočet, účetní závěrku a výroční zprávu. Správní rada je šestičlenná a volí ze svých členů předsedu správní rady. SR se schází nejméně dvakrát za rok. SR je usnášení schopná, pokud je přítomná nadpoloviční většina členů a k rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech přítomných členů. Členové správní rady mohou být do funkce jmenováni opakovaně. Členům správní rady nenáleží za výkon jejich funkce odměna.

  • Mgr. Jan Kostečka – předseda SR, konzultant a supervizor v sociálních službách, člen kmenového týmu TUDYTAM
  • Mgr. Lenka Knotková – pedagožka
  • Jitka Hlaváčková, Dis. – asistentka manažera
  • Bc. Andrea Fraitová - vedoucí personálního a mzdového oddělení
  • Ludmila Pokorná, Dis. – fundraisorka
  • Mgr. Vítězslav Dohnal - právník

 

Dozorčí rada společnosti

Dozorčí rada (DR) je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada je tříčlenná a volí si ze svých členů předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. DR se schází nejméně jedenkrát za rok. Dozorčí rada přezkoumává roční účetní uzávěrku a výroční zprávu a o výsledcích své kontrolní činnosti informuje Správní radu. Sleduje, zda vyvíjená činnost je v souladu s hlavním předmětem činnosti společnosti. Členům dozorčí rady nenáleží za výkon jejich funkce odměna.

  • Marcela Vejdová – předsedkyně DR, účetní – Diakonie ČCE – středisko Rolnička Soběslav
  • Mgr. Julie Bláhová – vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny v Táboře
  • Mgr. Hana Vellánová – ředitelka ZŠ Planá nad Lužnicí

Ředitel společnosti

Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem. Ředitel je přijímán do pracovního poměru správní radou dle vnitřních předpisů společnosti. Za svou činnost odpovídá správní radě, řídí se vnitřními předpisy společnosti.

KALENDÁŘ AKCÍ

Výroční zpráva 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

Newsletter Cheiron T - jaro 2018

jaro 2018

OTEVŘENÉ MÍSTNÍ CENTRUM DOFE

programu
Mezinárodní cena
vévody z Edinburghu,
Česká republika

nabízí mladým lidem
ve věku od 13 do 24 let
zapojit se do mezinárodního
programu
a získat ocenění
na bronzové, stříbrné
a zlaté úrovni.

Koordinátorka místního centra:
Petra Basíková
dofetabor@gmail.com

MEZINÁRODNÍ CENA - DofE

 

detail

Chybová hlášení:


WARNING: Chyba! V hierarchii není definována sekce s id GALLERY