Předškolní klub


Kvalitní předškolní příprava je nezbytnou podmínku pro zapojení dítěte do klasického systému školství a jeho následné uplatnění v životě. Náš předškolní klub pro děti ve věku od 3 do 6 let je koncipován jako přestupní stanice pro děti, které čeká rok povinné docházky v mateřské škole, ale dítě a rodiče nejsou na nástup připraveni. Klub aktivně spolupracuje s táborskými školkami, jejichž činnost doplňuje, ale nenahrazuje.

Náplní této služby je komplexní rozvoj osobnosti dítěte - procvičování motoriky, zvládání základních hygienických návyků, chování v kolektivu, respektování pravidel a autority atd. Dle individuálních potřeb je poskytována i logopedická péče. Zároveň aktivně spolupracujeme také s rodiči dětí a to v oblastech organizování volného času, péče o dítě, motivace ke vzdělání a zdravému způsobu života.

Předškolní klub se nachází na táborském Sídlišti nad Lužnicí v bývalém areálu 8. základní školy. Kapacita klubu je 12 dětí, s kterými pracuje jeden speciální pedagog ve spolupráci s asistentem.


Projekt byl ukončen 30.6. 2019. Všem podporovatelům děkujeme za spolupráci.

Kluby pro děti a mládež


Mnoho dětí a mladých lidí vyrůstá v nepodnětném a sociálně izolovaném prostředí, kvůli kterému jsou pak náchylnější k rizikovému chování. Klub je místo, které se snaží předcházet tomuto chování a zároveň pomáhá nastartovat pozitivní změny v jejich životě.

Zaměřujeme se na děti a mladé lidi od 6 do 26 let, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci a sami ji neumí řešit. Nabízíme klientům bezpečný prostor pro setkávání, povídání, realizaci vlastních nápadů a podporu při řešení obtížných situací doma, ve škole, v práci, ve vztazích a jinde.

V Klubu pro mladší (6 - 14 let) se učí základním sociálním a hygienickým návykům, komunikaci, orientaci v prostoru a čase a zároveň se zde doučují školní látku a neformálně vzdělávají skrz umělecké činnosti (hudba, tanec, keramika,..), sport a hry. V Klubu pro starší (15 - 26 let) je poskytováno poradenství a provázení v různých životních situacích jako jsou komplikované vztahy v rodině a s vrstevníky, příliš brzká neplánovaná těhotenství, hledání práce či bydlení, vyplňovaní přihlášek do škol atd. Zároveň tato služba poskytuje prostor pro smysluplné trávení času například v podobě hudebny, herny nebo tělocvičny.


Provozní doba:

pondělí - čtvrtek: 14:00 - 19:00

pátek: 14:00 - 17: 00

Služba je poskytována v sídle organizace na adrese Děkanská 302, Tábor.


Pro více informací klikněte sem nebo kontaktujte naši kolegyni Lucii Šebánkovou na sebankova@cheiront.cz.


Terénní služba


Velká část mladých lidí tráví svůj čas v parcích, na nádražích nebo sídlištích, kde jsou více ohroženi negativními vlivy a rizikovým chováním (konzumace alkoholu, drog, záškoláctví atd). V rámci služby se snažíme s těmito lidmi seznámit a pracovat s nimi v jejich přirozeném prostředí.

Usilujeme o to, aby se nechovali ohrožujícím způsobem a vnímali důsledky svého chování pro sebe a pro společnost. Ukazujeme jim jejich životní možnosti, zprostředkováváme jim pomoc při řešení problémů z ulice, rodiny, školy nebo zaměstnání. Pomáháme jim při hledání brigád nebo práce, řešíme téma bezpečný sex nebo negativní důsledky užívání drog a alkoholu.

Terénní pracovníci navštěvují nejčastěji lokality táborských sídlišť - Sídliště nad Lužnicí (Sojčák), Pražského sídliště (Pražák), autobusového nádraží a okolí nádrže Jordán; případně je najdete v kontaktní místnosti na "Osmičce" na Sojčáku.


Provozní doba:

---- Prosinec - březen

pondělí: 14:00 - 17:00 Jordán a centrum, vnitřní veřejné prostory (např. OD Dvořák), 17:00-19:00 Sojčák
úterý: kontaktní místnost na Sojčáku
středa: 14:00 - 17:00 Jordán a centrum, vnitřní veřejné prostory (např OD Dvořák), 17:00-19:00 Sojčák
čtvrtek: 14:00 - 15:00 kontaktní místnost na Sojčáku

pátek: 14:00 - 17:00 terén dle aktuální potřeby/ situace


---- Duben - listopad

pondělí: 14:00 - 19:00 : Jordán a centrum, Sojčák
úterý: kontaktní místnost na Sojčáku

středa - pátek: 14:00 - 19:00 : Jordán a centrum, Sojčák


Kontaktní místnost se nachází v bývalém areálu 8. základní školy, Světlogorská 2271, Sídliště nad Lužnicí, Tábor.

Pro více informací klikněte sem nebo kontaktujte našeho kolegu Romana Prokůpka na prokupek@cheiront.cz.


Služby pro rodiny s dětmi


Posláním služby je utváření bezpečného, láskyplného a pestrého prostředí pro zdravý vývoj, výchovu a vzdělávání dětí, a to skrze podporu rodiny v nepříznivé životní situaci jako je například zadluženost, závislost na sociálních dávkách, špatná bytová situace, dlouhodobá nemoc v rodině, vztahové problémy či bezradnost s výchovou a vzděláváním.

Cílem je zlepšení životní úrovně rodiny, zvýšení sociálních dovedností členů rodiny tak, aby naše podpora přestala být potřebná. Jako taková se služba snaží předejít umístění dítěte do ústavní či náhradní rodinné péče.

Podpora rodiny probíhá zejména v přirozeném domácím prostředí rodin, ale i ambulantní formou v prostorách organizace v Děkanské ulici v centru Tábora nebo na adrese předškolního klubu v ulici Světlogorská na Sídlišti nad Lužnicí. Služby mohou využívat nejen rodiny s dětmi, ale i rodiny očekávající narození dítěte, rodiny, které usilují o návrat dítěte z náhradní rodinné péče nebo z ústavní výchovy i vzdálenější rodinní příslušníci a jiné blízké osoby, které reálně pečují o děti.


Provozní doba ambulantní formy:

pondělí - čtvrtek: 9:00 - 12:00

Služba je poskytována v sídle organizace na adrese Děkanská 302, Tábor; případně v bývalém areálu 8. základní školy, Světlogorská 2271, Sídliště nad Lužnicí, Tábor.


Provozní doba terénní formy:

pondělí - čtvrtek: 9:00 - 11:00 a 13:00 - 16:00

pátek: 12:00 - 16:00


Pro více informací klikněte sem nebo kontaktujte naši kolegyni Danielu Máchovou na machova@cheiront.cz.

Práce s komunitou


Existují situace a problémy, které netrápí jednotlivce nebo rodinu, ale jsou palčivé pro určitou část obyvatel Tábora. Cílem komunitní práce je tuto skupinu lidí propojit, pomoci jim pojmenovat jejich společné potřeby a problémy a hledat taková řešení, která zvládnou realizovat vlastními silami. Motivujeme je, aby překonali pasivitu, rozvíjeli svůj potenciál, a přispěli tak ke změně ve své komunitě. Jedná se například o zlepšování veřejného prostoru, společný úklid či změnu dopravních spojení. Tyto společné aktivity zároveň pozitivně ovlivňují a posilují zdravé sousedské vztahy v táborských lokalitách. Vzhledem ke specifickým problémům a potřebám se naše práce v současnosti zaměřuje především na táborskou romskou komunitu.


Pro více informací kontaktujte našeho kolegu Jaroslava Grubera na gruber@cheiront.cz.


Místní otevřené centrum programu DofE


Program DofE (Duke of Edinburgh Award) je celosvětový program neformálního vzdělávání po lidi ve věku 14 až 24 let, který byl založen v roce 1956 britským princem Philipem, manželem královny Alžběty. Mladí lidé si v něm stanovují cíle ve čtyřech základních oblastech, jimiž jsou rozvoj talentu, sportovní aktivita, dobrovolnictví a dobrodružná expedice, a s pomocí dospělého mentora usilují o jejich splnění.

Za překonání svých výzev získávají Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu z rukou významných osobností. Po celém světě se programu účastní na osm milionů studentů, v České republice je do DofE nyní zapojeno přes 2000 mladých lidí.


V Táboře je tento program napojen na naší organizaci a zapojit se do něj je snadné! Stačí se obrátit na koordinátorku místního centra Petru Basíkovou na telefonním čísle 776 045 582 nebo emailu dofetabor@gmail.com a domluvit si schůzku.


Jeden svět Tábor


Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět pořádaný společností Člověk v tísni je v současnosti největším lidskoprávním filmovým festivalem na světě. Každoročně ho navštíví více než sto tisíc diváků a divaček. Polovinu z nich tvoří publikum sítě regionálních festivalů, která se rozrostla na 36 českých a moravských měst včetně Tábora, kde je spolupořádán právě organizací Cheiron. Táborský festival trvá 4 dny a nabízí divákům celkem 12 filmů s odbornými diskuzemi a doprovodným programem jako jsou koncerty, výstavy a workshopy.

Filmy Jednoho světa přinášejí komplexní informace týkající se celého spektra lidskoprávních, zahraničněpolitických a společenských témat. Festival dokazuje, jak efektivním nástrojem může být dokumentární film, využívá-li se strategicky ke zvyšování povědomí, vzdělávání, prosazování lidských práv, podněcuje-li debaty a propaguje sociální integraci.


Pro více informací klikněte na facebookové stránky Jednoho světa Tábor nebo kontaktujte naši kolegyni Lucii Šebánkovou na sebankova@cheiront.cz.


Naše sociální služby jsou zdarma a podpořeny těmito institucemi:


Provoz Klubu pro děti a mládež (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), Terénní program (Streetwork) a Služby pro rodiny s dětmi (Sociálně aktivizační služby, SAS) jsou hrazeny za přispění Jihočeského kraje, Evropského sociálního fondu (Operační program: Zaměstnanost) a města Tábor.


Práce s komunitou je hrazena za pomoci finančních zdrojů Úřadu vlády ČR, Jihočeského kraje a města Tábor.


Předškolní klub může fungovat díky podpoře Nadace Albatros a Evropského strukturálního a investičního fondu (Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání) a státního rozpočtu ČR.


Další projekty:

Projekt BEZ OBAV SPOLU (BOS) financovaný Evropským strukturálním a investičním fondem (Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání), v němž jsme partnerem, má za cíl podpořit školy a školky v inkluzivním vzdělávání. Více informací o projektu naleznete zde.


Projekt NEPROMRHAT VOLNÝ ČAS podpořen Jihočeským krajem cílí na smysluplné využití volného času neorganizované mládeže.


Projekt ZNÍT ČISTÝM TÓNEM podpořen Ministerstvem kultury za pomoci hudby, tance, divadla a výtvarných činností posiluje sebevědomí dětí ze sociálně znevýhodněných rodin.

Kulturní projekty (filmový festival Jeden svět v Táboře, dětská divadelní představení, benefiční ples Když Tábor tančí, činnost tanečního souboru Čiriklore) jsou hrazeny z Programu na podporu aktivit v oblasti kultury v letech 2016 - 2020 města Tábor.

TIME OUT - týdenní pobyt dětí ze sociálně vyloučeného prostředí mimo hranice města je spolufinancován Programem podpory činností s dětmi a mládeží v letech 2016 - 2020 města Tábor.NAŠE PŘEDCHOZÍ PROJEKTY, KTERÉ BYLY PODPOŘENY, NALEZNETE ZDE.


Mám odvahu darovat Darovat zde