Jak společnost Cheiron T vznikla?


Organizace Cheiron T, o.p.s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 21. března 1996 v Táboře, těmito zakladateli: Ing. Jiří Fišer, PhDr. Zuzana Havrdová, CSc., Mgr. Jana Říčařová, Bc. Jiřina Svobodová. Dne 9. října 1996 pak byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 6. Těmito kroky bylo založeno Komunitní centrum pro děti a mládež Cheiron T, které přímo odpovídalo na požadavky táborského regionu. Sami mladí lidé, pro které byl projekt určen, se na vzniku centra podíleli již od samého začátku a mnozí z nich se na provozu organizace podílejí dodnes.

Pod hlavičkou společnosti vzniklo a 5. března 1997 bylo otevřeno komunitní centrum pro děti a mládež Cheiron T.Centrum vycházelo z opravdové potřeby regionu a táborské komunity. Rozsáhlou dotazníkovou akcí (cca 700 dotázaných lidí) bylo zjištěno, že největší nedostatky jsou zde v oblasti trávení volného času dětí a mládeže.

V průběhu let původní cílová skupina odrostla a proměňovala se. Zásadní změna nastala s příchodem romských dětí do centra. Romské děti měly naprosto odlišné potřeby než původní cílová skupina a komunitní pracovníci museli změnit svůj přístup a metody práce. Nejdůležitější pro komunitní pracovníky bylo uvědomit si a pochopit, že musíme mít víc konkrétně a jasně nastavené hranice a pravidla a ty zároveň přijmout a důsledně je dodržovat a vyžadovat i od dětí. Do té doby mělo centrum v podstatě jediné zásadní pravidlo, že je bezalkoholovou, bezdrogovou a nenásilnou zónou a mladým lidem nedělalo problém tomuto pravidlu rozumět a respektovat ho.

S příchodem nového zákona o sociálních službách došlo k dalším změnám – komunitní centrum se vyprofilovalo jako sociální služba prevence – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6 do 26 let. Komunitní pracovníci se museli opět pružně přizpůsobit, tentokrát ne komunitě, ale změnám legislativy a prostřednictvím komunitního přístupu se snaží naplňovat sociální, výchovné, vzdělávací a aktivizační programy.

Od roku 2009 se rozšířily potřeby komunity – potřeba péče o předškolní děti ze sociálně slabého prostředí, individuální potřeby rodin (rodičů) stávajících klientů, ale objevily se také potřeby udělat něco společně, vyřešit něco, co se týká celé komunity (zaměstnanost, bytové podmínky, romské tradice a kultura, atd.). Na tyto potřeby jsme se snažili zareagovat a přizpůsobit tomu program komunitního centra.

Co předcházelo založení Cheiron T si můžete přečíst zde v rozhovoru se zakladatelkou Cheiron T, o.p.s. Jiřinou Svobodovou.Mám odvahu darovat Darovat zde