logo


www.norskefondy.cz; www.eeagrants.org


Motivace ke vzdělávání od školky až po střední - podpora dětí i rodičů - LP-HROVA2-20

V rámci otevřené výzvy LP- HROVA2-020 - Inkluze Romů a posilování jejich postavení, získala organizace Cheiron finanční prostředky na realizaci projektu "Motivace ke vzdělávání od školky až po střední - podpora dětí i rodičů" . Projekt je realizován ve spolupráci s partnerem projektu -ZŠ a MŠ Mikuláše z Husi v Táboře, a to v období 01/2022 - 01/2024.

Cílem projektu je řešit neúspěch romských dětí ve vzdělávacím systému na území ORP Tábor pomocí nástrojů sociální práce, volnočasové a spec. pedagogiky. Selhávání těchto dětí je důsledkem nedostatečných kapacit a spolupráce institucí ve vzdělávacím systému, nepřipravenosti edukačního prostředí a jeho financování a samozřejmě také sociokulturních podmínek a nízkých kompetencí rodin, jejich postoje ke vzdělání a nedostatku rozvojových podnětů dítěte v mimoškolním čase. Projekt naplňuje svůj cíl skrz vzájemně se doplňující aktivity zaměřené na rodiče, děti a odborníky, kterých se edukační proces týká. Skrz posílení kapacit soc. služby pracující s rodinami se zaměříme na motivaci rodičů směrem k uvědomění si významu všech stupňů vzdělávání od MŠ až po SŠ. Výzkumy potvrzují, že šance na úspěch dětí na ZŠ zvyšuje delší docházka do MŠ. Jednou z dílčích aktivit tak je vysvětlit důležitost MŠ rodičům, motivace k umísťování dětí do MŠ dříve než jen na povinný rok a poskytování předškolních stipendií. V předškolním a na dalších stupních poskytneme rodičům podporu v podobě konzultací a mediací komunikace se škol. zařízeními. Aktivity zaměřené na dítě spočívají v podpoře škol. aktivit mimo prostor školy (výlety, lyžařské výcviky atd.), nabídce volnočasových aktivit (vlastních i nabízených jinými organizacemi), které dětem umožní rozvoj dovedností zvyšující šance na úspěch v edukačním procesu a snižující problémy v chování, a v doučování a spec. pedagogických intervencích zaměřených na rozvoj kompetencí. Intenzivnější práce na posílení dovedností a zdravých vztahů (mezi majoritou a minoritou, uvnitř rodiny) pak bude probíhat na týdenních a víkendových táborech s muziko-, arte- a psychoterapeutem. Průřezovým nástrojem je organizace v regionu zatím chybějících multidisciplinárních setkání aktérů zaměřených na edukaci dítěte (škola, PPP, SVP, NNO, OSPOD atd.), která se budou konat pravidelně (4xročně) a zároveň v případě potřeby v reakci na nenadálou situaci dítěte či rodiny.


Mám odvahu darovat Darovat zde